Certificări Obligatorii

În conformitate cu legislația în vigoare, următoarele Organizații, sunt obligate să dețină un CERTIFICAT de management :  

  • PRIMĂRIILE  Autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru implementarea sistemului de management al calității, respectiv al procesului de certificare a calității serviciilor conform – ISO 9001 :2008, pentru serviciile către cetățeni, în conformitate cu  HG nr. 1723 din 14.10.2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul.
  • OMFP nr. 946/2005 –  Implementare Sistem de control intern managerial în instituții din administrația publică și companii de stat
  • ATESTARE   A. N. R. E. – În conformitate cu Regulamentul pentru atestarea agenților economici care proiectează, execută, verifică și exploatează instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul ministrului nr. 24/2007, publicat în MO nr. 604/03.09.2007,  precum  și în conformitate cu Regulamentul pentru atestarea agenților economici care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații de gaz natural, aprobat prin Ordinul ministrului  și publicat în MO nr.  804/25.11.2009, implementarea unui sistem de management integrat, calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională  conform standard ISO 9001:2008, ISO 140011:2004 și OHSAS 18001:2007
  • ASISTENȚA MEDICALĂ – în conformitate cu prevederile Contractului – cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, se prevede o Certificare a calității serviciilor, conform ISO 9001:2008, astfel: furnizorii din asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, inclusiv recuperarea-reabilitarea sănătății și pentru medicina dentară, spitalele, furnizorii de servicii medicale de urgenţă şi transport sanitar, furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative, furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii, furnizorii de dispozitive medicale, dată după care acesta devine criteriu de eligibilitate pentru a putea intra în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate.     
  1. Asistența de sănătate publică – Având în vedere decizia nr. 363/21.07.2010 și Decizia nr. 364/21.07.2010, referitoare la acreditarea spitalelor, conform art. 204, din Legea 95/2006, privind reforma în sistemul sanitar, este obligatorie obținerea certificatelor de management, conform Standardelor ISO 9001:2008managementul calității, ISO 14001:2005managementul de mediu, OHSAS 18001:2008 – managementul sănătății și securității ocupaționale și ISO 22000:2006 – managementul siguranței alimentului.
  2. Participante la licitații achiziții publiceUn sistem de management integratcalitate și mediu, pentru societățile comerciale care participă la Licitațiile pentru achizițiile publice, conform Caietului de sarcini.
  3. Acordarea titlului de Operator Economic Autorizat, conform normelor ANAF-Autoritatea Națională Vamală, Ordin 9647/2007, Art. 8.2.b, privind deținerea obligatorie a Certificatelor, conform standardelor ISO 9001, ISO 140011, ISO/PAS 2085 și ISO/PAS 28000.
  4. ORDIN nr.149/2005  al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate cu privire la anumite produse alimentare.
  5. Ordinul  MLPTL nr. 727/2003, privind aprobarea cerințelor și procedurilor armonizate pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor publicat în MO 422/2003, modificat prin Ordinul  MLPTL nr. 320/03-03-2006, publicat în MO  234/15.03.2006.