„CARIERA TA INCEPE CU NOI – PROGRAM DE SERVICII INTEGRATE ADRESAT TINERILOR NEET’S DIN REGIUNEA CENTRU!” – ID 154435

„CARIERA TA INCEPE CU NOI – PROGRAM DE SERIVICII INTEGRATE ADRESAT TINERILOR NEET'S DIN REGIUNEA CENTRU!” – ID 154435
PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 01.07.2022 – 31.12.2023
LIDER: CURRENT TRENDS CONSULTING SRL
PARTENER 1: 4C RURAL STRATEGIC SRL
PARTENER 2: RISING STAR SRL
VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 4.948.513,15 LEI
VALOAREA COFINANȚĂRII UE: 4.376.227,79 lei
REGIUNEA DE IMPLEMENTARE: Regiunea Centru – județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu

OBIECTIV GENERAL
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de ocupare și dezvoltarea competențelor pentru 378 tineri NEETs șomeri, cu vârste cuprinse între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din regiunea Centru, cu accent pe cei din categoriile defavorizate, cum ar fi romii și persoanele din mediu rural, prin furnizarea de servicii de informare și promovare, formare profesională, mediere pe piața muncii și sprijin pentru dezvoltarea antreprenorialului în rândul acestora, pe perioada proiectului.

OBIECTIVE SPECIFICE
OS1: Creșterea nivelului de informare și promovare în rândul tinerilor cu privire la avantajele aduse de proiect și îndrumarea acestora spre Serviciul Public de Ocupare, în vederea participării la formare continuă și consolidarea unei cariere.

OS2: Identificarea și înscrierea în grupul țintă a 378 de persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidență în regiunea mai puțin dezvoltată Centru, din care 10,58% vor fi de etnie romă și 23,80% vor fi din zona rurală.
Rezultate:
- 378 persoane înregistrate, din care minim 40 persoane de etnie romă și minim 90 persoane din mediul rural în grupul țintă al proiectului.

OS3: Sprijinirea participării la programele de formare profesională a tinerilor NEETs șomeri, cu vârsta între 16-29 ani, prin măsuri integrate și flexibile, cum ar fi: organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare). Programele se adresează tinerilor NEETs din grupul țintă cu nivel de ocupabilitate B, C și D, respectiv „mediu ocupabil”, „greu ocupabil” și „foarte greu ocupabil”. 
Rezultate:
- 322 tineri NEETs din categoriile de ocupabilitate B, C și D vor fi înscriși la cursurile de formare profesională de tip calificare/inițiere/specializare/perfecționare din cadrul proiectului, din care peste 60% vor dobândi o calificare/certificare, respectiv își vor îmbunătăți competențele profesionale.

OS4: Stimularea ocupării forței de muncă pentru tinerii NEETs din grupul ținta, indiferent de nivelul de ocupabilitate (inclusiv pentru cei de nivel A – „ușor ocupabili”), prin furnizarea de servicii specializate de medierea muncii organizate și desfășurate în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.
Rezultate:
- 378 tineri NEETs șomeri înregistrați la SPO cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani cu domiciliul/reședința în regiunea Centru vor fi mediați pe piața muncii, din care minim 165 (peste 43%) își vor găsi un loc de muncă (inclusiv prin ocupare pe cont propriu).

OS5: Susținerea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu a tinerilor NEETs cu nivel de ocupabilitate A – „ușor ocupabili” prin acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de afaceri. Se vor avea în vedere oferirea unor servicii personalizate, precum și acordarea de subvenții sub formă de micro-granturi pentru înființarea de noi afaceri pentru tinerii NEETs ale căror planuri de afaceri vor fi aprobate în cadrul proiectului.
Rezultate:
- 9 noi afaceri înființate pe baza planurilor de afaceri câștigătoare.

GRUP ȚINTĂ PROIECT
Grupul țintă total al proiectului este format din 378 de tineri NEETs, cu domiciliul sau reședința în regiunile de implementare, din care minim 40 de persoane vor fi de etnie romă și 90 de persoane vor fi din mediul rural.

STRUCTURA GRUPULUI ȚINTĂ
În funcție de gradul de ocupabilitate al tinerilor NEETs, structura este următoarea:
- 30,42% vor fi tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv „greu ocupabil” și „foarte greu ocupabil”;
- 322 persoane vor participa la cursuri de formare profesională de tip calificare/inițiere/specializare/perfecționare, din care minimum 193 vor dobândi o calificare în urma cursurilor de calificare organizate în cadrul proiectului;
- 56 persoane vor participa la cursuri de formare profesională antreprenorială, din care minimum 34 vor dobândi un certificat de absolvire, în urma cursurilor de antreprenoriat organizate în cadrul proiectului;
- 165 de persoane vor primi un loc de muncă, inclusiv cei care desfășoară o activitate independentă;
- minim 9 persoane din grupul țintă al proiectului vor înființa o întreprindere și vor primi finanțare de până la 25.000 euro, echivalentul în lei.

 
BENEFICIILE PENTRU MEMBRII GRUPULUI ȚINTĂ
378 tineri NEETs vor fi:
-	informați și conștientizați cu privire la necesitatea și importanța formării profesionale și a angajării, inclusiv a angajării pe cont propriu;
-	înregistrați ca șomeri la SPO și vor fi profilați în una din cele 4 categorii de ocupabilitate A-ușor ocupabil, B-mediu ocupabil, C-greu ocupabil și D-foarte greu ocupabil;
-	mediați pe piața muncii, din care minim 165 (peste 43%) își vor găsi un loc de muncă (inclusiv prin ocupare pe cont propriu);

322 tineri NEETs din categoriile de ocupabilitate B, C și D vor participa la cursurile de formare profesională de tip calificare și/sau de inițiere/specializare/perfecționare din cadrul proiectului;

227 tineri NEETs vor dobândi o calificare, respectiv își vor îmbunătăți competențele profesionale;

56 tinerii NEETs din categoria de ocupabilitate A-„ușor ocupabil” vor beneficia de:
-	servicii de dezvoltare a antreprenoriatului,
-	vor participa la cursuri de formare în antreprenoriat,
-	vor beneficia de servicii de consiliere în vederea dezvoltării și finalizării planurilor de afaceri,
-	vor participa la un concurs de planuri de afaceri în cadrul cărora vor fi selectate și finanțate cele mai bune 9,
-	vor beneficia de servicii de monitorizare și consiliere timp de 12 luni în vederea înființării și dezvoltării celor 9 planuri de afaceri finanțate,
-	vor beneficia de servicii de monitorizare și consiliere în perioada de sustenabilitate de 6 luni a celor 9 planuri de afaceri selectate, finanțate și implementate.

PRINCIPII ORIZONTALE. TEME SECUNDARE FSE
Temele secundare FSE vizate de proiect, pentru care procentele acordate prin buget este de 2,25%, sunt:
- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiența din punctul de vedere al utilizării resurselor;
- Inovare socială;
- Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor;
-  Nediscriminarea.

Teme orizontale:
- Dezvoltare durabilă;
- Egalitate de șanse și nondiscriminarea;
- Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale.

ACTIVITĂȚI
A0 - MANAGEMENTUL PROIECTULUI
A0.1. Coordonarea generală a proiectului
A0.2. Informare și publicitate
A1 – CAMPANIE DE INFORMARE, PROMOVARE ȘI ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ
A1.1. Campanie de informare și promovare tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani
A1.2. Identificarea, recrutarea și menținerea grupului țintă în cadrul activităților
A2 – FURNIZAREA SERVICIILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ
A2.1. Furnizarea serviciilor de formare profesională autorizate
A3 – FURNIZAREA SERVICIILOR DE MEDIERE PE PIAȚA MUNCII
A3.1. Furnizarea serviciilor de mediere pe piața internă a muncii
A4 – SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE NOI ÎNTREPRINDERI DE CĂTRE TINERII NEETS
A4.1. Servicii specializate de sprijin adresate tinerilor NEETs pentru înființarea de afaceri
A4.2. Acordarea de subvenții (microgranturi) tinerilor NEETs pentru înființarea de noi afaceri

 
SUSTENABILITATE
Perioada de sustenabilitate a proiectului este de 6 luni, responsabili fiind atât beneficiarul, cât și partenerii.


Proiect cofinanțat din Fondul Social European 2014-2020, prin Programul Operațional Capital Uman.
 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. 
social position